روش های جدید برای جاسوسی فکر افراد / توانِ “تحلیل استراتژیکیِ” مردم
روش های جدید برای جاسوسی فکر افراد / توانِ “تحلیل استراتژیکیِ” مردم

با فرض پذیرفتن مقدمات و فراگیری این بازی در میان ایرانی ها و مردم خاور میانه می توان به این نتیجه ساده رسید که “توان تحلیل استراتژیک” مردم در میز مطالعات غرب قرار گرفته و برای راهبری آن و هزار سوء استفاده دیگر به کار می آید.

انتظار