بهانه های روحانی برای نشنیدن سخنان دانشجویان
بهانه های روحانی برای نشنیدن سخنان دانشجویان

روحانی که تقریبا در هیچ حضورش در دانشگاه، دانشجویان اجازه سخن نداشتند، گفته که «آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن است تا حرف‌زدن». اکنون 16 آذر فرصتی برای شنیدن سخنان دانشجویان استاما باید دید روحانی چه خواهد کرد.

انتظار