سلحشور همواره نسبت به وضع موجود در سینمای ایران صراحتا انتقاد می نمود
سلحشور همواره نسبت به وضع موجود در سینمای ایران صراحتا انتقاد می نمود

مسلمانی که دغدغه های هنری اش برآمده از اعتقادات و آرمان دینی اش شکل گرفته و در این مسیر یاری خداوند را نیز در اثر گذاری آثارش می توان مشاهده کرد.

انتظار