مراحل آماده سازی پوستر جشنواره‌ی فیلم رویش / مجید کاشانی
مراحل آماده سازی پوستر جشنواره‌ی فیلم رویش / مجید کاشانی

این پوستر با موضوع «جشنواره‌ی فیلم رویش» و به سفارش دبیرخانه‌ی این جشنواره طراحی شده است. ایده‌ی اصلی این پوستر از روی نوشته‌های مذهبی که توسط تسمه‌های آهنی بر سر در برخی خانه‌ها و اماکن مذهبی قدیمی دیده می‌شود برداشته شده.

انتظار