طبایع و مزاج ها و راه های شناخت آن
طبایع و مزاج ها و راه های شناخت آن

طبق مبانی طب اسلامی وجود تمامی طبایع چهارگانه در وجود انسان ها ضروریست لکن مسئله اصلی ازدیاد هرکدام از طبایع است چرا که جهت داشتن بدنی سالم تمام طبایع چهارگانه باید به صورت مساوی در بدن وجود داشته باشد

انتظار