بیانات در دیدار اعضای ستادهای کنگره شهدای امور تربیتی، شهدای دانشجو، و شهدای هنرمند
بیانات در دیدار اعضای ستادهای کنگره شهدای امور تربیتی، شهدای دانشجو، و شهدای هنرمند

دانشجویانند، هنرمندانند، معلّمانند، دانش آموزانند؛ این نشان دهنده ى این است که انگیزه ى فداکارى در راه خدا و شهادت در این راه، در سطوح گوناگون در جامعه ى ما رواج و گسترش داشته؛

انتظار