وزارت ارشاد؛ تنها وزارتخانه ای که رهبری از آن رضایت ندارند
فعال فرهنگی استان گیلان:
وزارت ارشاد؛ تنها وزارتخانه ای که رهبری از آن رضایت ندارند

سجاد سرافراز می گوید: “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک ساله گذشته عملکرد خوبی نداشته و نوع نگاه وتوقع مقام معظم رهبری شاقول و معیار وزارت خانه های هر دولتی است”.

انتظار