جنگ بدون خونریزی / مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی
جنگ بدون خونریزی / مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی

از دولت تدبیر و امید انتظار می رود که در این جنگ سرد، مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی داشته و نه به عنوان یک تماشاچی، بلکه به عنوان یک نیروی موثر وارد شده و دفاع همه جانبه نسبت به هجوم بی وقفه به ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

انتظار