چاپ کتب غیرمجاز در خارج؛ فروش در داخل کشور
چاپ کتب غیرمجاز در خارج؛ فروش در داخل کشور

تلقی ام از تغییرات حوزه اداره کتاب این است که مقاومت علی شجاعی صائین در مقابل جریانی که نگاه تسامح و تساهل نسبت به ممیزی دارد، باعث تغییر وی شده است.

انتظار