انتشار کتاب موهن “مگر چند نفر را فاسد می کند؟” و آخرین توجیه ارشاد
انتشار کتاب موهن “مگر چند نفر را فاسد می کند؟” و آخرین توجیه ارشاد

توجیهی که اخیرا برای چاب و صدور مجوز کتابهای موهن و مساله دار می شود، قابل تامل است. چند روز پیش یکی از مسئولین در وزارت ارشاد گفته بود: مگر چند نفر با این کتاب ها فاسد می شوند.

انتظار