نفوذ برجام در کتاب تاریخ
نفوذ برجام در کتاب تاریخ

این سوال به ذهن می رسد که آیا موضوع مهم تری از برجام نبوده است که باید به کتاب تاریخ اضافه شود و نشده است.

انتظار