کبابی که توفیق نمازشب را سلب کرد
چهل درخواست امام زمان از خدا
کبابی که توفیق نمازشب را سلب کرد

انسان اگر شکمش را ظرف حرام قرار بدهد، میل به گناه پیدا می‌کند. شخص متدینی می‌گفت: یک روز رفقا از یکی از کباب‌های بازار برایم خیلی تعریف کردند، خیلی اصرار کردند، من هم قبول کردم رفتیم و از آن کباب‌ها خوردیم، اما کاش نرفته بودم!

انتظار