تصاویر کم‌تر دیده شده از آخرین وداع برادرانِ «چمران»
تصاویر کم‌تر دیده شده از آخرین وداع برادرانِ «چمران»

دو تصویری که پیش رو دارید، روز دوم یا سوم خرداد ۱۳۶۰ شمسی، به هنگام اجرای آیین «تغسیل» پیکر مطهرِ شهید دکتر مصطفی چمران» به ثبت رسیده است.

انتظار