نگاهی به مسئله دختران چادری نما و پسران مذهبی نما در فضای مجازی
نگاهی به مسئله دختران چادری نما و پسران مذهبی نما در فضای مجازی

شاید واقعا قصد اولیه این افراد حمایت از حجاب باشد اما رفته رفته “پسندیدم” گفتن های افراد مذکر آن ها را در جهت نشر دوباره عکس ها ترغیب می کند. به راستی نقش جوانان به ظاهر مذهبی در رونق گرفتن این اتفاق چیست؟

انتظار