ویژگی های انسان های عصر ظهور در آیینه قرآن
ویژگی های انسان های عصر ظهور در آیینه قرآن

از میان ده‌ها آیه شریفه قرآن کریم که به شهادت «کتب روایی» سخن از ابعاد گوناگون مهدویت، انتظار و ظهور به میان آورده‌اند، تنها به ده آیه کریمه که به ویژگی‌ها و شایستگی‌های انسان عصر ظهور اشارت دارند، یا از جایگاه و مکان او سخن می‌گویند، می‌پردازیم.

انتظار