باید حربه تحریم را از دست دشمن بگیرید/پادکست /تا میتوانید مذاکره کنید!
باید حربه تحریم را از دست دشمن بگیرید/پادکست /تا میتوانید مذاکره کنید!

دولتى‌ها هم بدانند که آنچه میتواند آنها را بر انجام وظیفه‌ى خودشان قادر کند تکیه بر نیروى داخلى است؛ تکیه بر نیروى مردم است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در جلسات خصوصى با مسئولین دولتى، نگاهشان به دست بیگانه نباشد.

انتظار