نفوذ آمریکا با نفوذ ویژه ایران قابل مقایسه نیست
نفوذ آمریکا با نفوذ ویژه ایران قابل مقایسه نیست

فرید زکریا تحلیلگر آمریکایی می‌گوید جنگ‌های اخیر آمریکا همواره افتضاح به بار آورده و هم اکنون نفوذ ایران بسیار بیشتر از آمریکاست.

انتظار