فعالین فرهنگی باید زرگری به مردم یاد بدهند تا آنان فرق اصل و بدل را بشناسند
علی جلوه استاد دانشگاه و فعال فرهنگی
فعالین فرهنگی باید زرگری به مردم یاد بدهند تا آنان فرق اصل و بدل را بشناسند

شیطان و حزب او سعی می‌کنند با بدل‌سازی برای امور حقیقی و الهی راه خدا را سد کنند و برای دین و راه خدا بدل می‌سازند، ما باید هوشیاری و آگاهی مردم را بالا ببریم.

انتظار