معرفی و شرح الگوی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)
معرفی و شرح الگوی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

  حرکت مطلوب به سمت اشتغال؛ معرفی و شرح الگوی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) برآنیم که با توجه به تجربه های بدست آمده، مطالبی را در مورد خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) به نظر خوانندگان برسانیم؛ تا در صورت تمایل، حرکت خیریه های خود را به سمت اشتغال معطوف نمایند و به این […]

انتظار