روی کارنامه سیاه انگلیس لجن نریزید
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در خطاب به نخست وزیر انگلستان:
روی کارنامه سیاه انگلیس لجن نریزید

نخست وزیر انگلستان ادب و هوش ندارد و کارنامه سیاهی از انگلستان در کشور وجود دارد، به جای اینکه از سیاهی آن کم کند، لجن روی این کارنامه می‌ریزد.

انتظار