مردی که مبارزه با انگلیس را واجب عینی می‌دانست
زندگی‌نامه سیدعبدالحسین لاری؛
مردی که مبارزه با انگلیس را واجب عینی می‌دانست

نبوغ سرشار علمی و تقوای سید عبدالحسین سبب شد تا در سنین جوانی در زمره اساتید برجسته و مبرز حوزه نجف قرار گیرد. وی از شاگردان سید محمدحسن حسینی شیرازی معروف به میرزای شیرازی و شیخ حسینقلی همدانی معروف به آخوند همدانی بود.

انتظار