چرا برای دولت توهین به پادشاه عربستان مهمتر از توهین به پیامبر است؟
چرا برای دولت توهین به پادشاه عربستان مهمتر از توهین به پیامبر است؟

مردم باید از دولت مطالبه کنند که در قبال این مسئله ای که اتفاق افتاده چه موضعی اخذ کرده است و چرا اینقدر ضعیف عمل کرده و چرا توهین به پادشاه عربستان برای شان به مراتب مهمتر از توهین به رسول خدا بوده است؟

انتظار