مک دونالد؛ خط نفوذ فرهنگی دشمن پس از جمع بندی توافقات
حاشیه ای فرهنگی پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای؛
مک دونالد؛ خط نفوذ فرهنگی دشمن پس از جمع بندی توافقات

مجموعه گفتگوهای هسته ای کشورمان با ۱+۵ و مذاکرات محدود ـ صرفاً حول موضوع هسته ای ـ با آمریکا، پس از رسیدن به ایستگاه جمع بندی در وین حواشی فراوان و قابل تأملی به همراه داشت.

انتظار