گیلان ما بهتر نمی‌شود مگر . . .
گیلان ما بهتر نمی‌شود مگر . . .

این واقعیت غیر قابل انکار است که مسئولین هر جامعه‌ای، برآمده از درونیات آن جامعه بوده و نمایان‌گر ویژگی‌های آن هستند. پذیرفتن این واقعیت در خصوص کشورهای مردم سالار – به شرط پذیرفتن دمکراسی موجود در بسیاری از کشورها به عنوان دمکراسی عملی مطلوب – چندان دشوار نیست.

انتظار