گفتاری از رئیس مرکز اسلامی هامبورگ: وضعیت ویژه‌ی مغرب‌ زمین
به كوشش آقای حسن صدرایی عارف؛
گفتاری از رئیس مرکز اسلامی هامبورگ: وضعیت ویژه‌ی مغرب‌ زمین

پیام اخیر رهبر انقلاب را اگر چه می‌توان در یک نگاه کلی معطوف به همه‌ی مردم جهان دانست، اما به‌طور خاص، جوانان غربی را خطاب قرار داده است. این موضوع بیان‌گر وضعیت خاصی است که در حال حاضر در این منطقه‌ی فرهنگی و جغرافیایی وجود دارد.

انتظار