فرمان‌بری شیرین
فرمان‌بری شیرین

  ***باز نشر از سایت مقام معظم رهبری*** فرمان‌بری شیرین خداوندا، فرمانبردارى از پدر و مادر و نیکى و مهربانى مرا در حق ایشان براى من شادى بخش‌تر گردان از به خواب رفتن بى‌خوابى کشیدگان و آب سرد نوشیدن جگر سوختگان، تا میل و خواهش ایشان را بر میل و خواهش خویش برترى نهم‌. صحیفه […]

انتظار