کتاب مسیحیت و 100 سوال بی پاسخ رونمایی شد
کتاب مسیحیت و 100 سوال بی پاسخ رونمایی شد

کتاب «مسیحیت و 100 سوال بی پاسخ» در نقد مسیحیت روز گذشته، 4 اردیبهشت ماه در رشت رونمایی شد.

انتظار