شبکه مردمی حمایت از حرکت های جهادی(مرحم) ثبت نام می کند
شبکه مردمی حمایت از حرکت های جهادی(مرحم) ثبت نام می کند

شبکه مردمی حمایت از حرکت های جهادی با هدف حضور خود جوش مردم در جهت حمایت معنوی و مادی هر چند حداقلی حرکت های جهادی، راه اندازی شده است.

انتظار