داستان کوتاه مدیریتی تشکیلاتی | بادکنک من
داستان کوتاه مدیریتی تشکیلاتی | بادکنک من

همین اتّفاق در زندگی ما می‌افتد. همه دیوانه‌وار و سراسیمه در جستجوی سعادت خویش به این سوی و آن سوی چنگ می‌اندازیم و نمی‌دانیم سعادت ما در کجا واقع شده است.

انتظار