ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی با حضور عناصر دوزیست
فعال فرهنگی گیلانی در گفتگو با سراج 8:
ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی با حضور عناصر دوزیست

پیرامون قضاوت عملکرد دولت ها در عرصه های گوناگون تصدی، چند نگاه وجود دارد، لیکن به گوشه ای از عملکرد دولت خاصه در حوزه فرهنگ اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

انتظار