یک ورق روضه | مجلس ششم + دانلود
یک ورق روضه | مجلس ششم + دانلود

ششمین شماره “یک ورق روضه” که مجلس ششم این هیات کاغذی است، به نام نامی قاسم ابن حسن (علیه السلام) فرزند کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) مزین شده است.

انتظار