انتقام تاریخی/ شعری به مناسبت حادثه دردناک منا از شاعری گیلانی
انتقام تاریخی/ شعری به مناسبت حادثه دردناک منا از شاعری گیلانی

کلید داری کعبه ، زمامداری حق***مشاوران خداوند نسبتا مطلق
محاسن نتراشیده ی خضاب زده***و چشم های نخوابیده ی به خواب زده

شعری برای آنها که مدعی آزادی هستند / مجتبی حاذق
شعری برای آنها که مدعی آزادی هستند / مجتبی حاذق

اشکِ آدم بزرگ های خرفت***جنگ با یک سلاحِ اجدادی / فحش خوردن به اسم استکبار***فحش دادن به اسم آزادی / اندک اندک سقوط قیمت نفت***خنده های ((اوپک)) به گریه ی ما / بازیِ کهنه ی شیوخِ عرب***وسطِ جنگِ آخرِ دنیا

انتظار