صرف «مقاومتِ» فرهنگی کافی نیست، فرهنگ باید «هجومی» باشد تا زنده بماند
عبدالحمید قدیریان در گفت با تسنیم:
صرف «مقاومتِ» فرهنگی کافی نیست، فرهنگ باید «هجومی» باشد تا زنده بماند

وقتی فرهنگ و هنر ماهیتی تهاجمی پیدا می‌کنند، مجبور به یافتن هویتی مستقل می‌شود و این‌‌ همان اکسیری است که فرهنگ و هنر را زنده نگه می‌دارد.

انتظار