برگزاری همایش 3 روزه با سخنرانی مسیحیان تازه مسلمان شده در رشت
برگزاری همایش 3 روزه با سخنرانی مسیحیان تازه مسلمان شده در رشت

مسئول مؤسسه فرهنگی حقیقت سبز رشت از برگزاری همایش 3 روزه با حضور مسیحیان تازه مسلمان شده جهت مقابله با جریان انحرافی تبشیر مسیحیت در رشت خبر داد.

انتظار