اکران فیلم اردوی زیارتی موسسه اندیشمندان جوان
اکران فیلم اردوی زیارتی موسسه اندیشمندان جوان

فیلم اردوی زیارتی سال گذشته ی مؤسسه اندیشمندان جوان اکران شد. بخشی از این کلیپ را در این خبر می توانید مشاهده نمایید.

انتظار