سهم رهبری از قیمت خودرو ؟!
سهم رهبری از قیمت خودرو ؟!

سلامت و پاکدستی شخص مقام معظم رهبری، فرزندان و بیت معظم له اینقدر بوده است که هیچگونه اسناد، شواهد و مدارک معتبری تاکنون علیه ایشان ارائه و یا منتشر نگردیده است

انتظار