هیئتی که برای انگلیس ضرری ندارد!
هیئتی که برای انگلیس ضرری ندارد!

عاشورا قیام علیه «ظلم» است و «ظالم» فرقی نمی کند که این ظلم در چه زمانهایی واقع شده و ظالم کیست؟ می گوید: شمر زمانه ات را بشناس. این تشخیص مهم است که شمر معاصرت چه کسی است و یزید دورانت کیست.

انتظار