آغاز به کار پویش «بچه‌های ایرانی قهرمان‌های ایرانی»
آغاز به کار پویش «بچه‌های ایرانی قهرمان‌های ایرانی»

سعید حسینی، مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار اسلامی–ایرانی از آغاز به کار پویش «بچه‌های ایرانی قهرمان‌های ایرانی» خبرداد.

انتظار