هدف از انتشار تصاویر قمه زنی شیعیان محبوب نشان دادن وهابیت است
هدف از انتشار تصاویر قمه زنی شیعیان محبوب نشان دادن وهابیت است

سیمای شیعه با عکس های قمه زنی به عنوان افرادی عجیب و غریب معرفی می شوند تا سایت های مروّج وهابی گری با گل و بلبل و توجه به نماز جماعت به جامعه جهانی معرفی می شوند.

انتظار