“نماهنگ ققنوس” + دانلود فیلم
“نماهنگ ققنوس” + دانلود فیلم

(چله به چله / عشق را از غم شادی میبریم / حق خود از لبخند را / با اشک با خون میخریم ….)

انتظار