پیشنهاد تشکیل قرارگاه رابط بین جوانان انقلابی و شورای عالی انقلاب فرهنگی
پیشنهاد تشکیل قرارگاه رابط بین جوانان انقلابی و شورای عالی انقلاب فرهنگی

حامد رضایی می‌گوید: متاسفانه در دولتهای گذشته و دولت کنونی فقط جوانانی که در ستادهای انتخاباتی فعال بودند توانستند جایگاه و پست داشته باشند.

انتظار