شعر گفتن برای کودک سخت است، او از گردن به بالا در ملکوت است
شعر گفتن برای کودک سخت است، او از گردن به بالا در ملکوت است

محمد سهرابی شاعر معاصر یادداشتی را با عنوان “شعر کودک، شعر فیلسوف” درباره عالم کودکی و شعر و شاعری برای کودکان نوشته است و آن را برای انتشار به تسنیم سپرد: متن کامل یادداشت اندیشه‌محورانه محمد سهرابی در ادامه آمده است؛

انتظار