گزارش تخصصی درباره دروغ بزرگی به نام “فیلترینگ هوشمند!”
از متخصصین ایرانی حمایت کنید تا امکانات ارتباطی بومی ارزان به مردم برسد؛
گزارش تخصصی درباره دروغ بزرگی به نام “فیلترینگ هوشمند!”

ادعای مطرح شده در ماه‎های اخیر پیرامون فیلترینگ هوشمند یک ادعای غیر واقعی و به دلیل ماهیت شبکه‎های خاص مورد نظر سیستم فیلترینگ هوشمند، اساسا غیرممکن است.

انتظار