بیانات رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهاى فناورى نانو
بیانات رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهاى فناورى نانو

یکایک این کارهایى که انجام گرفته و اشخاص محترمى که این زحمات را کشیدند و این کارها را کردند، درخور این هستند که جداگانه ابراز تشکّر و سپاسگزارى و دعا براى پیشرفت براى آنها انجام بگیرد.

انتظار