فمینیسم افراطی و زنانی که بی شعور قلمداد می شوند | ردپای خیانت
فمینیسم افراطی و زنانی که بی شعور قلمداد می شوند | ردپای خیانت

“هم هوایی”، نمایشی به کارگردانی یک زن است که بناست زندگی سه زن را به موازات یکدیگر روایت کند؛ سه زنی که از میان آنها دو زن فارغ از آن که شخصیتهایی باشند تخیلی و برآمده از ذهنیات کارگردان به شدت تداعی گر یک سری زن مشهور اجتماع هستند.

انتظار