متاسفانه در ماه رمضان وقت زیادی را به رسانه‌های جمعی و اینترنت اختصاص می‌دهیم
متاسفانه در ماه رمضان وقت زیادی را به رسانه‌های جمعی و اینترنت اختصاص می‌دهیم

ماه مبارک رمضان یک فرصت آشتی کنان است و خداوند متعال بهانه‌ای تراشیده تا ارتباط با او برقرار شود و در این مسیر قرآن و مسجد جایگاهی اساسی دارند که جایگاه امروز این دو امر مهم در جامعه آن چنان که باید نیست.

انتظار