گذر از رنجها”یی که ضد انقلاب می خواهد مردم فراموشش کنند
گذر از رنجها”یی که ضد انقلاب می خواهد مردم فراموشش کنند

خان و خان سالاری، ظلم به مردم به نام رعیت و اجبار مردم به انتخاب نوع خاصی از زندگی و البته خفقان همه رنجهایی است که قرار است خانواده «دنیا» از آنها گذرکند.

انتظار