عمار چشم سینماگران را باز و راه درست را به آنها نشان خواهد داد
فاطمه عاشوری در رابطه با مهمترین اثرات جشنواره مردمی فیلم عمار گفت:
عمار چشم سینماگران را باز و راه درست را به آنها نشان خواهد داد

سینمای کشور ما با تمام خوبی هایش دارای ضعف های بسیار زیاد هم هست، شاید عمار راه درست و هدف درست را به سینمای کشور نشان دهد و چشم سینماگران را باز کند.

انتظار