درمان مشترک برای هر چهار مزاج
درمان مشترک برای هر چهار مزاج

درمان مشترک برای همه طبایع موارد زیر است.

انتظار