توهین مجدد رئیس جمهور: خدا عقل سالم را به بدن سالم می‌دهد!
دیپلمات‌ها تند راه رفتند یا کت‌شان کج بود که حرف نشد/ هو کردن انتقاد نیست؛
توهین مجدد رئیس جمهور: خدا عقل سالم را به بدن سالم می‌دهد!

برخی به جای آنکه برای خودمان کف بزنند برای طرف مقابل کف می‌زنند و وقتی سوال می‌کنیم، می‌گویند که انتقاد چیز خوبی است در حالی که باید بگوییم خدا عقل سالم را به بدن سالم می‌دهد.

انتظار